Trang chủ Lĩnh vực tư vấn Công chứng Công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn

Hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp gồm có:

I. Hồ sơ của doanh nghiệp có vốn góp:

1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;

2. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật;

3. Hợp đồng, nếu đã soạn sẵn.

II. Hồ sơ bên chuyển nhượng:

1. Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận góp vốn.

2. Nếu bên chuyển nhượng là doanh nghiệp:

2.1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;

2.2. Giấy ủy quyền nếu người giao dịch không phải đại diện theo pháp luật;

2.3. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền;

2.4. Giấy chứng nhận góp vốn;

2.5. Trừ khi điều lệ công ty có quy định khác, doanh nghiệp cần cung cấp văn bản chấp thuận sau đây:

(i) Đối với công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu chấp thuận chuyển nhượng vốn góp.

(ii) Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chấp thuận chuyển nhượng vốn góp.

(iii) Đối với công ty cổ phần: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận chuyển nhượng vốn góp.

III. Hồ sơ bên nhận chuyển nhượng:

1. Nếu bên nhận chuyển nhượng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2. Nếu bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp:

2.1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;

2.2. Giấy ủy quyền nếu người giao dịch không phải đại diện theo pháp luật;

2.3. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền;

2.4. Trừ khi điều lệ công ty có quy định khác, doanh nghiệp cần cung cấp văn bản chấp thuận sau đây:

(i) Đối với công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp.

(ii) Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp.

(iii) Đối với công ty cổ phần: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp.

Chi tiết, xem điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Liên hệ Luật Sư Trí Hùng Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0912060765