Trang chủ Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật mới Số: 6513/TCHQ-PC V/v trả lời vướng mắc

Số: 6513/TCHQ-PC V/v trả lời vướng mắc

Tác giả: thuy
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——–

Số: 6513/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3704/HQHCM-CBLXL đề ngày 23/10/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần TM CN Lâm Cường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa là chất thải nguy hại căn cứ vào quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009) và Điều 20 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

– Việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện chuyên chở, chứa đựng sử dụng để vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc tiêu hủy thực hiện theo quy định tại khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 20 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Điều 26, khoản 1 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính và căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể để áp dụng theo đúng quy định.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào các quy định trên, đối chiếu với vụ việc cụ thể để xem xét thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000

Liên hệ Luật Sư Trí Hùng Liên hệ hỗ trợ qua Zalo
0912060765