Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Văn bản pháp luật mới

Số: 6513/TCHQ-PC V/v trả lời vướng mắc

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– Số: 6513/TCHQ-PC V/v trả lời vướng mắc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 3704/HQHCM-CBLXL đề ngày 23/10/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần TM…