Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Luật lao động

Luật lao động sửa đổi năm 2007

Số: 84/2007/QH11 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG   QUỐC HỘI ——– Số: 84/2007/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007  QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá I, kỳ họp thứ 11 (Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 02 tháng 04 năm 2007) LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73…