Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Văn bản hướng dẫn thi hành

Nghị định số: 105/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– Số: 105/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành…