Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Bảng giá đất Hà Nội 2014

Bảng giá đất Hà Nội năm 2014

QUỐC HỘI ——– Số: 63/2013/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định…